Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

 1. Onder algemene voorwaarden worden de onderhavige voorwaarden verstaan.
 2. Onder We Are VR wordt de gebruiker van deze algemene voorwaarden verstaan, te weten We Are VR B.V. gevestigd aan de Scheepsjagerstraat 29 te Alkmaar (1821 CG) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77141172
 3. Onder opdrachtnemer wordt We Are VR verstaan.
 4. Onder opdrachtgever wordt de partij verstaan die de opdrachtnemer de opdracht verstrekt.
 5. Onder overeenkomst wordt de overeenkomst van opdracht en of overeenkomst tot aanneming van werk verstaan tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
 6. Onder schriftelijk wordt verstaan per brief of e-mail.
 7. Onder training wordt verstaan een door We Are VR ontwikkelde 360 graden video(s) geschikt voor Virtual Reality (VR) omgeving.
 8. Onder VR-bril wordt verstaan een technisch hulpmiddel waarmee een persoon zich in een virtual reality kan bevinden.

Artikel 2. Reikwijdte van de algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten, offertes, aanbiedingen en overeenkomsten tussen de opdrachtgever en We Are VR waarop We Are VR deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
 2. Indien in de overeenkomst andere en/of tegenstrijdige voorwaarden zijn opgenomen prevaleren de voorwaarden zoals gesteld in de overeenkomst.
 3. De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met We Are VR.
 4. Indien andere voorwaarden van toepassing zijn op een overeenkomst, welke naast deze algemene voorwaarden zijn gemaakt, dan gelden in geval van conflict onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 3. Voorwaarden van toepassing op offertes

 1. Elke offerte is slechts een vrijblijvende aanbieding aan een opdrachtgever welke een overeenkomst met We Are VR aan wil gaan. De werkelijke order/overeenkomst geldt alleen als We Are VR deze schriftelijk heeft bevestigd aan de wederpartij. We Are VR heeft dus het recht om een offerte tot op het moment van schriftelijke aanvaarding te herroepen.
 2. Fouten/typefouten/versprekingen etc. in een offerte of andere uitingen van We Are VR, zijn niet bindend indien de opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen weten dat deze uitlating bij een normale voorstelling van zaken nimmer zou worden gedaan door We Are VR.

Artikel 4 – Betalingsvoorwaarden

 1. Voor de uit te voeren werkzaamheden verlangd We Are VR dat 50% van de aanneemsom vooraf betaald wordt. Het resterende bedrag geschiedt na afloop van de werkzaamheden.
 2. Betaling kan geschieden via overschrijving of PIN betaling. In verband met de veiligheid wordt geen contact geld aangenomen.
 3. Bij te late en/of onvolledige betaling door de opdrachtgever heeft We Are VR het recht om geheel of gedeeltelijk de overeenkomst te ontbinden en de aangeboden werkzaamheden te staken. Jong & Fris behoudt wel het recht op volledige betaling van de overeenkomst.
 4. Bij te late en/of onvolledig betaling door opdrachtgever zal We Are VR een herinnering sturen. Na het verstrijken van de herinneringstermijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en zal een derde partij ingeschakeld worden om het verschuldigde bedrag te innen. De in dit geval bijkomende incassokosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. De incassokosten bedragen 15% van de factuur.
 5. We Are VR behoudt het recht op aanvullende schadevergoeding.

Artikel 5. Inhoud van de overeenkomst

 1. We Are VR creëert trainingen welke opdrachtgever kan gebruiken voor haar werknemers op haar eigen locatie middels behulp van een VR-bril.
 2. We Are VR verneemt van opdrachtgever over welk onderwerp en/of onderwerpen zij een video ontwikkeld wensen te hebben. Vervolgens creëert We Are VR de gehele inhoud van de training en zorgt ervoor dat de training in een virtual reality omgeving afgenomen kan worden.
 3. Door We Are VR zal alleen de training geleverd worden en niet de VR-brillen. Indien gewenst kan We Are VR wel VR-brillen leveren, maar alleen wanneer dit specifiek in de overeenkomst is opgenomen.
 4. Wordt de uitvoering van het werk onmogelijk doordat de zaak waarop of waaraan het werk moet worden uitgevoerd, tenietgaat of verloren raakt zonder dat dit aan We Are VR kan worden toegerekend, dan is We Are VR gerechtigd tot een evenredig deel van de vastgestelde prijs op grondslag van de reeds verrichte arbeid en gemaakte kosten.

Artikel 6. Minimumleeftijd

 1. De aanbevolen minimumleeftijd voor het volgen van training in virtual reality is 16 jaar.
 2. Kinderen tot 16 jaar dienen te worden begeleid door minimaal één volwassene.

Artikel 7. Deelnemer aan VR trainingen

 1. We Are VR wil nadrukkelijk vermelden dat opdrachtgever verantwoordelijk is voor de personen die daadwerkelijk de VR trainingen afnemen, want hier heeft We Are VR (na oplevering) geen invloed op.
 2. We Are VR wenst opdrachtgever erop te wijzen dat het afnemen van een VR training wellicht schadelijk kan zijn voor personen met visuele gevoeligheid, te denken valt aan lichtflitsgevoelige epilepsie. Opdrachtgever dient de deelnemer(s) aan VR trainingen hier dan ook te allen tijde op te wijzen.

Artikel 8. Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. Dit is nodig omdat alleen personen die in de applicatie zijn ingevoerd de VR training kunnen afnemen.

Artikel 9. Annuleringsvoorwaarden

 1. Opdrachtgever heeft het recht op elk gewenst moment de verstrekte opdracht aan We Are VR geheel of gedeeltelijk op te zeggen.
 2. In geval van zulke opzegging zal opdrachtgever de voor het gehele werk geldende prijs moeten betalen, verminderd met de besparingen die voor We Are VR uit de opzegging voortvloeien, tegen aflevering door We Are VR van het reeds voltooide werk.
 3. In elk geval van annulering zal We Are VR te allen tijde minimaal recht hebben op het reeds aanbetaalde bedrag door opdrachtgever.

Artikel 10. Meer- en minderwerk

 1. Indien na het sluiten van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen en/of aan te vullen, is We Are VR gerechtigd eenzijdig de overeenkomst te wijzigen. We Are VR zal opdrachtgever daarvan zo veel mogelijk vooraf opgave doen.
 2. Indien We Are VR overeenkomst vorig lid de overeenkomst eenzijdig wijzigt probeert We Are VR zo spoedig mogelijk een akkoord te krijgen van opdrachtgever. Indien een correcte uitvoering van de overeenkomst spoed vereist is We Are VR bevoegd om de eenzijdige aanpassingen uit te voeren voordat daarover akkoord is verkregen van opdrachtgever.

Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten op de door We Are VR ontwikkelde trainingen komen bij uitsluiting toe aan We Are VR
 2. De door Opdrachtgever ingevoerde of aangemaakte scenario’s en/of gegevens zijn eigendom van Opdrachtgever. Opdrachtgever staat ervoor in gerechtigd te zijn tot het invoeren en/of aanleveren van dergelijke documenten en/of gegevens en/of materialen en dat dergelijke documenten en/of gegevens geen inbreuk maken op rechten van derden.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 1. We Are VR is niet aansprakelijk voor welke vorm van schade dan ook welke ontstaat tijdens trainingen.
 2. Voor zover We Are VR zich schuldig maakt aan een toerekenbare tekortkoming, en de opdrachtgever lijdt schade als gevolg daarvan, zal de aansprakelijkheid van We Are VR worden beperkt tot een maximum van 100% van de order/overeenkomstwaarde of over dat deel van de order/overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het inwinnen, opvolgen en informeren omtrent het medisch advies m.b.t. medische indicaties of medicatie van alle personen die de training(en) in de virtual reality zullen afnemen.

Artikel 13. Vertrouwelijke informatie/ Geheimhouding

 1. Zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheden en het gezag toegekend aan We Are VR in de overeenkomst en de algemene voorwaarden, zullen partijen strikte geheimhouding in acht nemen met betrekking tot vertrouwelijke informatie, niet tegenstaande alle wettelijke verplichtingen, openbaar te maken.
 2. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, zal geen van de partijen beschikbare informatie ter beschikking stellen aan derden.
 3. In het specifiek wenst We Are VR te vermelden dat het opdrachtgever uitdrukkelijk is verboden de training(en) gecreëerd door We Are VR aan derde partijen te verstrekken.
 4. Partijen zullen hun werknemers, en eventuele andere derde partijen, verplichten zich aan deze bepalingen met betrekking tot geheimhouding te houden.
 5. Indien de opdrachtgever zich niet aan de bepalingen zoals gesteld in dit artikel houdt, is de opdrachtgever aan We Are VR een direct opeisbare boete van € 100.000,- per incident verschuldigd.

Artikel 14. Overmacht

 1. We Are VR is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden onder andere verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop We Are VR geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor We Are VR niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in de werkplek van We Are VR (derden daaronder begrepen). We Are VR heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat We Are VR haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. We Are VR kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Indien We Are VR ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is We Are VR gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te factureren.

Artikel 15 Privacy en gegevensverwerking

 1. Het gebruik van diensten kan verwerking van persoonsgegevens met zich meebrengen.
 2. In het geval We Are VR voor Opdrachtgever persoonsgegevens van derden verwerkt wordt Opdrachtgever aangemerkt als verantwoordelijke en Jong & Fris als bewerker. Tenzij anders overeengekomen wordt deze bepaling in de algemene voorwaarden aangemerkt als bewerkersovereenkomst in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en/of de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Door het aangaan van de Overeenkomst verstrekt Opdrachtgever We Are VR opdracht om persoonsgegevens van derden te verwerken in het kader van de overeenkomst tot het creëren van trainingen. Een dergelijke verwerking zal We Are VR uitsluitend uitvoeren in opdracht van Opdrachtgever of als daartoe een wettelijke verplichting bestaat.
 3. Opdrachtgever staat ervoor in dat met betrekking tot de persoonsgegevens van derden is en wordt voldaan aan de Wbp en de AVG. Opdrachtgever stelt We Are VR schadeloos en vrijwaart We Are VR voor alle aanspraken van derden in verband een overtreding van de Wbp en/of de AVG die niet geheel aan We Are VR is toe te rekenen.
 4. Alle deelnemers aan trainingen die toegang hebben tot de persoonsgegevens, zullen geheimhouding in acht nemen ten aanzien van de persoonsgegevens waarvan zij kennisnemen, tenzij een wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht.
 5. We Are VR zal technische en organisatorische maatregelen nemen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zullen passend zijn, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten die ermee gemoeid zijn en zullen er mede op gericht zijn onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. We Are VR maakt gebruikt van servers die zich in de EER/EU ruimte bevinden.

Artikel 15. Toepasselijk recht en slotbepalingen

 1. Op offertes/overeenkomsten en alle aanbiedingen met betrekking tot de vorming van een overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, met inbegrip van verplichte de Europese wetgeving.
 2. Indien een beding van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, heeft dit geen invloed op de geldigheid van het overige deel van de algemene voorwaarden. In plaats van het nietige- of ongeldige beding, wat telt als zijnde overeengekomen zal zijn wat het meest overeenkomt, binnen de grenzen van de wet zijn toegestaan, wat de partijen zouden zijn overeengekomen indien zij zich bewust waren van de nietigheid of vernietigbaarheid.
 3. Geschillen zullen in Alkmaar aan een bevoegde rechter worden voorgelegd, tenzij op grond van een verplicht wettelijke bepaling, een andere rechter wordt aangewezen en onverminderd het recht van We Are VR om een alternatief bevoegde rechter van haar eigen keuze aan te wijzen.
 4. Een geschil ten aanzien van een bepaalde rechtsvordering dient aanhangig gemaakt te zijn binnen 1 jaar nadat de rechtsvordering is ontstaan en aan We Are VR bekend is geraakt, onverminderd de mogelijkheid van eerder verval of van verjaring overeenkomstig de wet.

Vraag een demo aan

Om een goed beeld en een gevoel te krijgen van de mogelijkheden van Virtual Reality tonen wij u een passende demo voor uw type organisatie of vakgebied.

‘Je weet het pas als je het ziet’ – Johan Cruijff