Privacyverklaring

WE ARE VR – gevestigd aan Johan Huizingalaan 763a, 1066 VH te Amsterdam – is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

WE ARE VR

Website: www.we-are-vr.nl
E-mail: hallo@we-are-vr.nl
Telefoon: 06 242 212 16

Persoonsgegevens die wij verwerken

WE ARE VR verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt aan ons, bijvoorbeeld door het doorgeven van je telefoonnummer voor een demo.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hallo@we-are-vr.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

WE ARE VR verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief;
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.

Aanmelding nieuwsbrief

We gebruiken jouw e-mailadres onder andere om jou nieuwsbrieven te kunnen sturen. Wanneer wij jouw e-mailadres toevoegen aan de mailinglijst, sturen wij jouw een e-mail om aan te geven dat je aan deze lijst bent toegevoegd. Indien jij je naar aanleiding van deze eerste e-mail niet uitschrijft, blijft jouw e-mail op de mailinglijst staan. Je kunt je ten alle tijden uitschrijven voor onze nieuwsbrief door te klikken op de link onderaan de nieuwsbrief of door een e-mail te sturen naar hallo@we-are-vr.nl

Bij het versturen van de nieuwsbrieven, houden wij statistieken bij. Wij leggen vast hoeveel mensen de e-mail openen, hoeveel mensen op links klikken etc. Deze statistieken gebruiken wij enkel generiek en niet toegespitst per persoon.

Geautomatiseerde besluitvorming

WE ARE VR neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van WE ARE VR) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

WE ARE VR bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens: –

 • Persoonsgegevens bewaren wij zolang wij jouw toestemming hebben omdat het voor onze diensten noodzakelijk is om een database te hebben;
 • Contactgegevens bewaren wij zolang wij jouw toestemming hebben omdat het voor onze diensten noodzakelijk is om een database te hebben;
 • Overige verstrekte gegevens bewaren wij zolang wij jouw toestemming hebben omdat het voor onze diensten noodzakelijk is om een database te hebben.

Delen van persoonsgegevens met derden

WE ARE VR verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Jong&Fris blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

WE ARE VR gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door WE ARE VR en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hallo@we-are-vr.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek . WE ARE VR wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

WE ARE VR neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via hallo@we-are-vr.nl of telefoonnummer 06 242 212 16.

Vraag een demo aan

Om een goed beeld en een gevoel te krijgen van de mogelijkheden van Virtual Reality tonen wij u een passende demo voor uw type organisatie of vakgebied.

‘Je weet het pas als je het ziet’ – Johan Cruijff